Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
692. Aşağıdakılardan hansı bazar qiymətinin mahiyyətini düzgün əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
34. Malların təkrar idxalı nədir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
865. Siyahıya alınma zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən əmlakın siyahıya alınması haqqında hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
497. Yerin təkindən çıxarılan sement xammalına (əhəng daşı, meqrel, gil, vulkan külü) görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
406. Hər hansı hüquqi şəxs ləğv edilirsə, həmin hüquqi şəxsin aktivi hüquqi şəxs olan iştirakçıya verilirsə və bilavasitə ləğv etmədən əvvəl iştirakçıya hüquqi şəxsdə iştirak payının 100 faizi məxsus olmuşdursa, aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
774. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda hansı tədbir həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
365. Öz işçilərinin xeyrinə əmlakın zərərdən sığortalanması üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
609. Maliyyə lizinqini həyata keçirən qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
880. Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində gəlir və xərclərin uçotu metodunu [kassa və ya hesablama metodu] neçə dəfə dəyişə bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
314. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
622. Vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməsi üzrə vergi ödəyicisinin əsas vəzifələri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
286. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
326. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
847. Aşağıdakı yerlərdən hansında vergi ödənilmir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
89. İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasında hansı müddətdə olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
872. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanına əsas iş yeri üzrə işlədiyi müəssisədə cari ayda 500 manat əmək haqqı hesablanmışdır. Hesablanmış əmək haqqından nə qədər gəlir vergisi tutulmalıdır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
583. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
912. Əgər gömrük rüsumu tutulması məqsədləri üçün idxal, rüsumun geri qaytarılması rejiminin təsiri altına düşürsə və ya azadolmanın şərtləri pozulduğu üçün gömrük rüsumunun ödənilməsi tələb edilirsə, həmin rejim aksizin tutulmasına da tətbiq olunurmu?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
117. Aşağıda göstərilən hansı normativ hüquqi aktlarda vergi azadolmaları və güzəştləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilər?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
77. Vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
253. Əmlakın siyahıya alınması haqqında qərarda hansı məlumatlar göstərilməlidir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
471. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binaların yaşayış sahələrinin hansı hissəsindən əmlak vergisi tutulmur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
925. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
96. Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və Vergi Məcəlləsində göstərilən digər sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı neçə gün müddətində (fiziki şəxslərin elektron formatda vergi uçotuna alınması istisna olmaqla) həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnamə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
480. Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının şərti balları hansı amillər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
867. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
994. Bakı şəhərində fərdi qaydada toylarda aparıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
207. Hansı halda gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
764. Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına (sahələrinə) orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
102. Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrini hansı dövlət orqanı aparır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
498. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə rezident və qeyri-rezident müəssisələr torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri bələdiyyələrdə, digər müəssisələr isə vergi orqanında hansı müddət ərzində uçota durmalıdırlar?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
534. Yerin təkindən çıxarılan xam neft üçün mədən vergisi topdansatış qiymətinə tətbiq edilməklə neçə faizlə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
133. Vergi ödəyicisinin səyyar vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadığı təqdirdə hansı hüquqları vardır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
977. Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
594. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
959. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
801. Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin neçə faizi məbləğində faiz tutulur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
881. Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hansı hallarda hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği kimi qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
680. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
616. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
274. Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər hansı qaydada elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını bildirirlər?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
479. Müəssisələr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
512. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir aya qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 12-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
729. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri dövlət qulluğundadırlarmı?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
51. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
343. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirlərindən mənfəət vergisi tutulurmu?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.