Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
869. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
988. Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa) vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilirlərmi?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
287. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
728. Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlarmı?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
697. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
752. Səyyar vergi yoxlaması mənfəət, gəlir, əmlak, yol və torpaq vergiləri üzrə vergi ödəyicisinin hansı təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyətini əhatə edə bilər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
392. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
111. Şəhadətnamə-dublikatla hansı bankda hesab açmaq olar?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
918. Sumqayıt şəhəri ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında (Bakı şəhəri istisna olmaqla) həyata keçirilən yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
265. Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda məhkəmə icraçısı hərracın təşkilatçısına sənədləri neçə gün müddətində təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
820. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda vergi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
810. Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət alındığı gündən neçə gün müddətində baxılır və şikayət vermiş şəxsə yazılı cavab verilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
738. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
42. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
291. Hərracın şərtlərinə uyğun olaraq, hərracda iştirak etmək üçün ərizələrini geri götürmüş şəxslərin ödədiyi beh geri qaytarılırmı?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
222. Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumata əsasən verginin hesablanması barədə vergi orqanının qərarından aşağıdakı əsaslardan hansı olduqda, vergi ödəyicisinin məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
148. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirdikdə onların dəyəri kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
659. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Rezident anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
464. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
28. Dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərin istifadə müddəti ən azı neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
409. Hüquqi şəxslər mənfəət vergisi bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
727. Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
794. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
516. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və iki həftəyədək qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
201. Əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanmış vergilər hansı hallarda yenidən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
627. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi hansı qanunvericilik aktlarından ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
598. Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına hansı halda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
461. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
671. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Əmlak anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
94. Vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar uçota alınması üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına nə təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
803. Vergi ödəyicisinin valyuta hesabından vəsait mübahisəsiz qaydada tutulduğu halda bank həmin gün Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda göstərilən məbləğin 105 faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur. Bundan sonra hansı halda sərəncam icra olunur?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
637. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
458. Aksizli malları göstərin:

1. spirtli içkilər
2. tütün məmulatları
3. xam neft
4. neft məhsulları
5. yük avtomobilləri
A.
B.
C.
D.
37 / 50
745. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi notariuslar hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
772. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müqavilə əsasında cəlb olunan ekspert rəyi kimin adından verir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
20. Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
809. Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət üzrə müddəti buraxmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin müddət necə bərpa edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
768. Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə hansı hallarda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
731. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
670. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan İştirakçı anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
584. Aşağıdakılardan hansılar amortizasiya olunmayan aktivlər hesab olunur?
1. binalar, tikintilər, qurğular
2. İncəsənət əsərləri
3. maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası
4. nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar
5. geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
6. tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər, onlar istismara yararlı olduğu hallarda
A.
B.
C.
D.
45 / 50
219. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergiləri hesablamaq hüququ yoxdur?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
308. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
408. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
326. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
762. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi yoxlaması aktı üzrə yazılı izahatlar və ya etirazlar təqdim edildikdə yoxlamanın materiallarına baxılarkən vergi ödəyicisi ona əvvəlcədən məlumat verilməsinə baxmayaraq, üzrlü səbəb olmadan gəlməyibsə, yoxlamanın materiallarına vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən etirazlara, izahatlara, digər sənəd və materiallara hansı formada baxılır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
494. Yerin təkindən çıxarılan xam neft, təbii qaz və filiz faydalı qazıntılarına mədən vergisi hansı göstəriciyə tətbiq edilməklə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.