Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
426. Vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100 000 manatdan çox olmadığı halda vergi ödəyicisi son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən neçə il keçdikdən sonra qeydiyyatın ləğv olunması barədə ərizə verə bilər?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
148. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirdikdə onların dəyəri kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
430. Aşağıda göstərilən əməliyyatlardan hansı ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılmır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
651. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən vergitutma obyektlərinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
622. Vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməsi üzrə vergi ödəyicisinin əsas vəzifələri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
551. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
15. Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
707. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, nə zaman vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
625. Vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını hansı qanunvericilik aktı müəyyən edir
A.
B.
C.
D.
10 / 50
124. Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
761. Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib edildiyi tarixdən sonra neçə gündən gec olmayaraq verilir və ya göndərilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
946. Hansı gəlirlər qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
2. gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğlərdən və ya ehtiyatların azalmasından gəlir
3. həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq.
4. dividend
5. işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda, ödənən vəsaitin məbləği
A.
B.
C.
D.
13 / 50
679. Məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
710. Vergi agentinin birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
691. Fiziki şəxs və (və ya) xeyriyyə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən və maddi və ya digər köməyə (yardıma) ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək (yardım) göstərən təşkilatlara, o cümlədən xeyriyyə təşkilatlarına, birbaşa bu cür təmənnasız kömək (yardım) göstərməkdən, o cümlədən əvəzsiz pul köçürməkdən ibarət olan fəaliyyət, yaxud Vergi Məcəlləsində digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ictimai mənafelər naminə həyata keçirilən elmi, təhsil və ya başqa fəaliyyət necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
925. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
309. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
677. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı hesablaşmaların qeydiyyatında istifadə edilən, fiskal yaddaşa malik olan və vergi orqanlarında müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən elektron avadanlıq və ya kompüter sistemləri necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
49. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
559. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
492. Təbii qaz üçün mədən vergisi onun topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
975. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
246. Təxirəsalınmaz hallar istisna olunmaqla, günün hansı vaxtı əmlakın siyahıya alınmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
769. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar, həmin əşyaların tədqiq edilməsi üçün zəruri olan vaxtı nəzərə almaqla neçə gündən artıq olmayan müddətə götürülə bilər?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
165. Səyyar vergi yoxlamaları zamanı eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində neçə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
459. Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
671. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Əmlak anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
989. Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququ nə vaxtdan yaranır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
528. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
60. Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə neçə gündən az olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
233. Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
591. Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
170. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan hansı qaydada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
6. Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
698. Vergi ödəyicisi aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansını həyata keçirərkən nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
157. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda mütəxəssis dəvət oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
296. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
495. Yerin təkindən çıxarılan baritə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
653. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
420. Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
254. Əmlakın siyahıya alınması kimlərin iştirakı ilə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
488. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz səksən beş) olduqda, hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
990. Müəssisə işçisinə əsas iş yeri üzrə cari ayda 450 manat pul vəsaiti ödəmişdir [o cümlədən vəzifə maaşı 300 manat və yaşayış yerinin kirayəsi üçün 150 manat]. Həmin işçinin 18 yaşına çatmamış üç uşağı var, həyat yoldaşı işləmir. Bu halda gəlir vergisi hansı məbləğdən hesablanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
163. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı fiziki şəxslər müşahidəçi qismində dəvət edilə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
94. Vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar uçota alınması üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına nə təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
748. Hüquqi şəxsin ləğvi və ya yenidən təşkil edilməsi, hüquqi şəxs tərəfindən öz filialının və ya nümayəndəliyinin ləğv edilməsi, nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyətinin ləğvi, fərdi sahibkarın fəaliyyətinin ləğvi hallarında uçotdan çıxarılma Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsində göstərilən müddətlər nəzərə alınmaqla kimin müraciətinə əsasən həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
476. Vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının dəyəri ekologiya, yanğından mühafizə və ya mülki müdafiə üçün istifadə edilən obyektlərin dəyərinin hansı hissəsi qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
523. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 38 tondan 41 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.