Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹39. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹482. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹252. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı qeyri-istehsal binaları neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹560. Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹980. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹404. Aktivlər kreditlər hesabına alındığı halda, kredit faizləri:
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹794. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹795. Vergi hesabatını və ya hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya vergi tutulan əməliyyatın olmaması haqqında arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹344. Mərkəzi Bankın və onun qurumlarının gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹312. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslər istisna olmaqla aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹8. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹9. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹305. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹355. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və labaratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹823. Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti yeni investisiya layihəsinə əsasən sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında digər istehsal sahəsi qurduqda, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştləri rezidentin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında hansı tarixdən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹723. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹491. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi tutulduqdan sonra nə vaxt büdcəyə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹550. Mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur (mirasın ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹796. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹504. Torpaq vergisi hansı məbləğlərdə və hansı tarixlərindən gec olmayaraq ödənilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹635. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹202. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar necə rəsmiləşdirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹408. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹988. Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa) vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilirlərmi?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹545. Aşağıdakılardan hansılar hüquqi şəxsin yenidən təşkili sayılır?
1. rezident hüquqi şəxsin aktivlərinin 50 və ya daha çox faizinin digər rezident hüquqi şəxs tərəfindən, yalnız yenidən təşkildə iştirak edən tərəfin dividendlərinə münasibətdə imtiyazlı olmayıb səsvermə hüququ olan iştirak paylarına dəyişdirilməsi üçün əldə edilməsi
2. rezident hüquqi şəxsin iki və ya daha çox rezident hüquqi şəxsə ayrılması
3. hüquqi şəxsin ləğvi
4. aralıq ləvğetmə balansının tərtibi
5. rezident hüquqi şəxsin səsvermə hüququ olan iştirak paylarının 50 və ya daha çox faizinin və bütün digər iştirak paylarının dəyərinin 50 və ya daha çox faizinin yalnız yenidəntəşkilin iştirakçısı olan tərəfin iştirak payları ilə dəyişdirilməsi
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹537. Yerin təkindən çıxarılan tikinti qumlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹493. Filiz faydalı qazıntılar (bütün növ metallar) üçün mədən vergisi onların topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹345. Əlillərin ictimai təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının azı neçə faizi əlillərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinə mənfəət vergisindən 50 faiz güzəşt verilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹581. Amortizasiya olunmayan aktivlər qrupunu göstərin :
1. istismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr
2. iş heyvanları
3. qeyri-maddi aktivlər
4. konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
5. məhsuldar heyvanlar
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹810. Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət alındığı gündən neçə gün müddətində baxılır və şikayət vermiş şəxsə yazılı cavab verilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹10. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹268. Hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elanın dərc edildiyi andan hansı şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı yaradılır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹237. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərar hansı vaxtdan qüvvəyə minir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹748. Hüquqi şəxsin ləğvi və ya yenidən təşkil edilməsi, hüquqi şəxs tərəfindən öz filialının və ya nümayəndəliyinin ləğv edilməsi, nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyətinin ləğvi, fərdi sahibkarın fəaliyyətinin ləğvi hallarında uçotdan çıxarılma Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsində göstərilən müddətlər nəzərə alınmaqla kimin müraciətinə əsasən həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹873. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı “Azərlotereya” MMC-nin keçirdiyi lotereyada 2000 manat pul şəklində uduş əldə etmişdir. Bu uduşla bağlı həmin şəxsin 10 manat xərci olmuşdur. Bu uduşdan hansı məbləğdə gəlir vergisi hesablanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹142. Səyyar vergi yoxlaması üçün zəruri olan vergi orqanı tərəfindən tələb edilən sənədlərin və ya elektron faylların vergi ödəyicisi tərəfindən verilməsindən imtina edildikdə, vergi orqanının səyyar vergi yoxlamasını keçirən vəzifəli şəxsi hansı tədbiri həyata keçirə bilər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹172. Kim vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə təkrarən məsuliyyətə cəlb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹393. Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər həmin fəaliyyətdən əldə etdikləri birgə gəliri hansı qaydada bölüşdürürlər?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹428. Vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatı ləğv edilərkən vergi orqanı şəxsin ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məlumatı neçə gün müddətində Maliyyə Nazirliyinə göndərməlidir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹60. Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə neçə gündən az olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹500. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında istifadə etdikləri torpaqlara görə neçə il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹429. ƏDV tutulan əməliyyatı göstərin:
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹543. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxsə və ya hüquqi şəxslərə məxsus əmlakın və iştirak paylarının dəyəri hansı əmlakın və iştirak paylarının dəyəri ilə eynidir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹840. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹401. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyat azalırsa, həmin ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilirmi?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹262. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərracda satılması barədə müraciətinə məhkəmə hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹214. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹766. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və ya elektron faylların verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri və ya elektron faylları neçə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.